+31 (0)6 46 004 765 [email protected]

Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en haar cliënt (of diens wettelijke vertegenwoordiger) inzake de behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

2. Verhindering

Indien de cliënt de afspraak niet is nagekomen of niet tijdig heeft afgezegd, zijn de kosten van het consult voor eigen rekening van de cliënt. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief. Deze rekening kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Tijdig afmelden is uiterlijk 24 uur voor de afspraak en kan via:
- een e-mail: [email protected]
- telefonisch: 06-46004765. Mocht u de voicemail krijgen, dan kunt u de voicemail inspreken.

3. Tarieven en vergoedingen
Basisverzekering en eventueel aanvullende verzekering
Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar. Op de basisverzekering rust het wettelijk verplichte eigen risico. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar. Daarnaast bieden sommige verzekeraars een extra vergoeding aan, in het aanvullend pakket. Deze vergoeding is extra bovenop de 3 uur uit de basisverzekering en gaat pas tellen als de uren uit de basisverzekering verbruikt zijn.

Ketenzorg
Dieetadvisering is voor chronische patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten of COPD vaak opgenomen in de ketenzorg. Hierin werken verschillende hulpverleners met elkaar samen. De huisarts is op de hoogte of dit ook voor u geldt. Dieetadvisering binnen de ketenzorg komt niet ten laste van uw verplichte eigen risico.

Cabron hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. Voor huisbezoek is altijd een verwijzing van de arts nodig.

Voor de meest actuele tarieven kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie omtrent de vergoeding die u krijgt voor uw diëtist.
Voor werkzaamheden voor bedrijven en organisaties hanteert Cabron een commercieel tarief. Offertes zijn op aanvraag.

4. Directe toegankelijkheid, verwijzing en screening
Levv is bevoegd een dieetbehandeling te starten zonder verwijzing van een arts, de diëtist is direct toegankelijk. Niet elke verzekeraar vergoedt directe toegankelijkheid, bij deze verzekeraars (waaronder de CZ Groep) is een verwijzing wel noodzakelijk Informeer bij uw zorgverzekeraar.
Indien u zonder verwijzing van een arts bij de diëtist komt, is het wettelijk vereist dat de diëtist een screening uitvoert. Deze screening is erop gericht om de veiligheid van een dieet-behandeling vast te stellen en om na te gaan of de hulpvraag wel binnen het domein van de diëtetiek valt. De screening duurt circa 15 minuten en maakt onderdeel uit van het intakegesprek.

5. Behandeltijd
De behandeltijd tijd bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht vermeerderd met de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is (o.a. opstellen van het dieetvoorschrift).

6. Beëindigen behandeling
De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk, per mail of SMS op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet en zal dit te allen tijde bespreken.

7. Betaling en declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar of zorggroep (ketenzorg). Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een factuur. Deze dient binnen 15 dagen betaald te worden. Als de begeleiding buiten de vergoeding valt, geldt het volgende tarief: per kwartier wordt € 15,80 gerekend, dit is € 63,20 per uur. Voor een huisbezoek wordt een toeslag van € 28,40 per bezoek extra gerekend.

8. Uitblijven van betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. De kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering worden in rekening gebracht bij de cliënt. De diëtist is gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Daarna zal de vordering overgedragen worden aan Medicas. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

9. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

10. Werkervaringsplaats
Cabron biedt regelmatig een werkervaringsplaats aan voor studenten Voeding en Diëtetiek. Ook scholieren krijgen de mogelijkheid zich te oriënteren op het werkveld als diëtist. Heeft u bezwaar dan kunt u dit vooraf aangeven.

11. Klanttevredenheidsonderzoek
Mogelijk wordt u tijdens of na de begeleiding verzocht deel te nemen aan een klantentevredenheidsonderzoek.

12. Privacyverklaring
Op onze website vindt u onze privacyverklaring. Op uw verzoek kunt u deze ook op papier ontvangen.

13. Klachten
De diëtisten van Cabron doen er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist van Cabron zelf. Samen zal dan gezocht worden naar een passende oplossing. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website, www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 of per mail [email protected]. Bekijk de informatiefolder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.

14. Contactgegevens

Cabron dieetadvies
Beethovenlaan 338
5011 LN Tilburg
06-46004765

[email protected]
www.cabrondieet.nl

Meer informatie of een afspraak inplannen?

Stuur ons een bericht