+31 (0)6 46 004 765 [email protected]

Privacy Verklaring

 

Privacyverklaring Cabron, diëtistenpraktijk

Cabron, diëtistenpraktijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Cabron, diëtistenpraktijk dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam, geboortedatum, adresgegevens, BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer/e-mailadres
  • Gegevens zorgverzekering, bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Cabron, diëtistenpraktijk heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Cabron, diëtistenpraktijk bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Cabron, diëtistenpraktijk zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Cabron, diëtistenpraktijk heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Cabron, diëtistenpraktijk zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Cabron, diëtistenpraktijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Cabron, diëtistenpraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Cabron, diëtistenpraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06-46004765 of via [email protected].

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Cabron, diëtistenpraktijk kunt u contact opnemen met ons.

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

Vergoeding zorgverzekering

Dieetadvisering (advies met een medisch doel) is onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering. Daarnaast bieden sommige verzekeraars een extra vergoeding aan in het aanvullend pakket. Deze vergoeding is dan extra bovenop de 3 uur uit het basispakket en gaat pas tellen als de uren uit het basispakket verbruikt zijn. Op de basisverzekering rust het wettelijk verplichte eigen risico.

 

Bezoekt u de diëtist i.v.m. diabetes, COPD of cardiovasculair risico (ketenzorg)?

In de ketenzorg werken verschillende hulpverleners met elkaar samen. De diëtist is een van deze hulpverleners, naast de huisarts en zijn praktijkondersteuner. Dieetadvisering binnen de ketenzorg komt niet ten laste van uw verplichte eigen risico.

 

Directe toegankelijkheid

Cabron is bevoegd een dieetbehandeling te starten zonder een verwijzing van een arts. Niet elke zorgverzekeraar vergoedt directe toegankelijkheid en is een verwijzing wel noodzakelijk. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

 

Betaling en tarieven

Indien u geen mogelijkheid tot vergoeding heeft (of niet meer), krijgt u een factuur van Cabron. Cabron hanteert een basistarief van € 15,00 per kwartier. U dient er rekening mee te houden dat de volgende tijdbestedingen in rekening kunnen worden gebracht: directe contacttijd, uitwerken advies en opstellen behandelplan, multidisciplinair overleg, patiëntgebonden administratie en rapportages aan de eventuele verwijzer. Ook een eindrapportage bij het afsluiten van de begeleiding, indien er een verwijzing is.

 

Waarneming

Bij onvoorziene omstandigheden rond de behandelend diëtist, heeft een collega, recht op inzage van het dossier voor een zo optimaal mogelijk vervolg van de behandeling.

 

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtisten van Cabron is resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. Diëtistenpraktijk Cabron sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van het verstrekte advies, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Cabron.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben dan hopen wij samen met u tot een oplossing te komen. Dit is altijd de eerste stap. De klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw diëtist is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.klachtenloketparamedici.nl

 

Werkervaringsplaats

Cabron biedt regelmatig een werkervaringsplaats aan voor studenten Voeding en Diëtetiek.

Ook scholieren krijgen de mogelijkheid zich te oriënteren op het werkveld als diëtist. Heeft u bezwaar dan kunt u dit vooraf aangeven.

 

Mogelijk wordt u tijdens of na de begeleiding verzocht deel te nemen aan een klantentevredenheidsonderzoek.

 

Meer informatie of een afspraak inplannen?

Stuur ons een bericht