Werkwijze & vergoedingen

Het eerste consult duurt 45 tot 60 minuten. Voor een vervolgconsult wordt minimaal 15 en maximaal 30 minuten gereserveerd. Dit is inclusief directe (patiëntcontact) en indirecte (bijwerken dossier) tijd. Bij de start van een behandeling / begeleiding wordt er standaard 30 minuten extra uitwerk- en administratietijd gedeclareerd. De verwijzende arts krijgt altijd een begin- en eindrapportage en indien nodig een tussenrapportage.

Dieetadvisering wordt voor 3 uren vergoed uit de basisverzekering. Dieetadvisering valt onder het verplichte eigen risico. Daarnaast kunt u ook nog aanvullende verzekerd zijn. Raadpleeg uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar. Bezoekt u de diëtist in verband met diabetes, COPD of cardiovasculair risico (ketenzorg) dan gelden er andere regels. De diëtist binnen de ketenzorg kost geen geld. Deze zorg gaat niet ten laste van uw verplichte eigen risico. U heeft recht op voldoende zorg.

Cabron is bevoegd een dieetbehandeling te starten zonder een verwijzing van een arts. Als u zich op deze manier aanmeldt, zal er in het eerste consult een screening gedaan worden. De diëtist beoordeelt of er naar aanleiding van uw klachten en/of hulpvraag direct een dieetbehandeling gestart kan worden of dat het raadzaam is om eerst bij uw huisarts een afspraak te maken. Deze screening duurt maximaal 15 minuten en word apart gedeclareerd. Niet elke zorgverzekeraar vergoedt de directe toegankelijkheid.

Indien u geen mogelijkheid tot vergoeding heeft, krijgt u een factuur van Cabron. Cabron hanteert een basistarief van €15,– per kwartier. Afmeldingen binnen 24 uur voor aanvang afspraak worden in rekening gebracht. U kunt annuleren via tel. 06 – 46 00 47 65. Indien u de voicemail hoort gelieve uw naam, datum van afspraak en locatie in te spreken. Per niet nagekomen afspraak wordt €30,– in rekening gebracht.

Waarneming

Bij onvoorziene omstandigheden rond de behandelend diëtist, heeft een collega, recht op inzage van het dossier voor een zo optimaal mogelijk vervolg van de behandeling.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtisten van Cabron is resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. Diëtistenpraktijk Cabron sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van het verstrekte advies, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Cabron.

Klachten

Mocht u een klacht hebben dan hopen wij samen met u tot een oplossing te komen. Dit is altijd de eerste stap. De klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw diëtist is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.klachtenloketparamedici.nl

Werkervaringsplaats

Cabron biedt regelmatig een werkervaringsplaats aan voor studenten Voeding en Diëtetiek.

Ook scholieren krijgen de mogelijkheid zich te oriënteren op het werkveld als diëtist. Heeft u bezwaar dan kunt u dit vooraf aangeven.

Mogelijk wordt u tijdens of na de begeleiding verzocht deel te nemen aan een klantentevredenheidsonderzoek.

De betalingsvoorwaarden van MediCas b.v., gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel en Fabrieken te Breda 20107395 zijn van toepassing. Zie hier voor de MediCas betalingsvoorwaarden.